Happy birthday | VailDaily.com

Happy birthday

Happy birthday to my favorite Valentine's Day gift, Nate Carter. Happy 23rd, son.